สนช.ถอย เลื่อนพิจารณาพ.ร.บ.ข้าว ทบทวนเนื้อหา นัดถกอีกครั้ง 26 ก.พ.นี้ หลังถูกค้านหนัก เครือข่ายเกษตรกรรมฯ บุกยื่นหนังสือประธานสนช. ขอชะลอการพิจารณา

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา ผู้สื่อมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีวาระเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. …. ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ได้มีเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก โดยนายมงคล ด้วงเขียว ผู้ประสานงานฯ น.ส.ทัศนีย์ วีระกันต์ สมาชิกเครือข่ายฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายพรเพชร วิชลชัย ประธานสนช. ผ่าน พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสนช.ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. ข้าว พ.ศ…. เพื่อคัดค้าน และขอให้สนช.ชะลอการพิจารณา โดยนายมงคล กล่าวว่า เครือข่ายฯเห็นว่า พ.ร.บ.ข้าวต้องเป็นประโยชน์ต่อชาวนา ผู้ประกอบการในห่วงโซ่เศรษฐกิจข้าว และผู้บริโภค เป้าหมายของร่างกฎหมายดังกล่าว ต้องส่งเสริมศักยภาพของชาวนารายย่อย พัฒนาองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้ระบบการผลิตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์การแลกเปลี่ยนพันธุ์ และพัฒนาข้าวที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ วิถีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน ทั้งเพื่อใช้เอง และการจำหน่าย โดยเกษตรกรและชุมชน

ด้าน น.ส.ทัศนีย์ กล่าวว่า เครือข่ายฯมีความเป็นห่วงในมาตรา 6 สัดส่วนของกรรมการจากผู้แทนองค์กรเกษตรผู้ปลูกข้าว จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับกรรมการโดยตำแหน่งที่เป็นข้าราชการ และนักการเมือง ซึ่งมีถึง 14 คน มีอำนาจกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาข้าวทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อสัดส่วนของเกษตรกรน้อยมากก็ไม่มีมีสิทธิ มีเสียงพอในการแสดงความเห็น หรือกรณีที่ต้องลงมติกันในเรื่องใด จึงอยากเสนอให้สัดส่วนของเกษตรกรมีจำนวนมากกว่านี้ ขณะที่ มาตรา 20 ระบบข้อมูลที่ตัวกฎหมายเขียนให้มีระบบส่งใบรับรองข้าวทางอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของเกษตรกร มาตรา 21 การจัดให้มีการทำเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศ เป็นลักษณะโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งไม่ควรพิจารณาเพียงแค่กายภาพของพื้นที่หรือวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเท่านั้น เพราการผลิตข้าวเป็นความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศ

อ่านต่อได้ที่…..https://www.prachachat.net/politics/news-292503