สัมมนาชี้ช่องทางรวยจาก FTA (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตรสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้าผลักดันเกษตรกร ภาคตะวันออก เพิ่มการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี รุกตลาดอาเซียน โดยจะจัดโครงการ “การเพิ่ม ศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมุ่งพัฒนาเกษตรกรในภาคตะวันออก เพิ่มการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่เป็นไป ตามมาตรฐานสากล ให้สามารถขยายการส่งออกและจําหน่ายภายในประเทศต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จับมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” จํานวน 6 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย (Food Health and Safety) โดยจะจัดโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” โดยจะมีการเสวนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจาก FTA” และ “ทําอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” ให้กับเกษตรกรจํานวน 100 คน จากปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด และสระแก้ว งานสัมมนาจะจัดขึ้นวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 304 อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเขต การค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ กฎระเบียบทางการค้า นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเน้นสินค้าสมุนไพร ขิง ข่า กระชาย ไผ่ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ ในระหว่างงานจะมีการเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างวิทยากร ผู้ประกอบการ และเกษตรกรด้วย

ที่มา…https://www.kasetkaoklai.com/home/2019/01/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1/