เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปีเตอร์สันโปรเจคแอนด์โซลูชั่น จำกัด เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ข้าวไทย ข้าวสำหรับคนรุ่นใหม่ Next Generation Rice พร้อมหนุนองค์วามรู้ เทคโนโลยี ต่อยอดแนวคิดเสริมแกร่งอุตสาหกรรมส่งออกข้าวไทยให้พร้อมรับโอกาสดำเนินธุรกิจเข้มแข็งเติบโตภายใต้เป้าหมายแห่งการพัฒนายั่งยืน

นางราเชล ซีเดค ผู้อำนวยการ บริษัท ปีเตอร์สันฯ เอเชีย กล่าวว่าท่ามกลางสภาวะของการแข่งขันในตลาดข้าวที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบไทยยังไม่ใช่ทั้งหมดสำหรับเป้าหมาย เพราะนอกจากทุกฝ่ายทั้ง ผู้ค้า และผู้บริโภค จะมีเศรษฐกิจที่ดีแล้ว สำคัญไปกว่านั้น คือ อุตสาหกรรมข้าวไทยและข้าวเอเชียจะต้องส่งมอบระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ลูกหลานในอนาคตภายใต้“เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วย

“บริษัทขอเป็นโซ่ข้อหนึ่งที่จะทำให้ห่วงโซ่ข้าวสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการค้าข้าวภาคสมัครใจที่หลายฝ่ายทั่วโลกกำลังพัฒนาอยู่ มาสู่การรับรู้ของผู้ประกอบการ และยังได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของธุรกิจข้าวขึ้นมาเป็นตัวช่วยของผู้ประกอบการมากถึง 3 ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแรก คือ แอพพลิเคชั่นในมือถือและคอมพิวเตอร์ เรียกว่า STICKY ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้บริโภคข้าว กับ ผู้ปลูกและผู้ค้าข้าวโดยตรง เครื่องมือที่สอง คือ หลักสูตรอบรมอิเล็คโทรนิค (E-Learning) เรื่องข้าวยั่งยืน เพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายสามารถเข้าถึงและทบทวนข้อกำหนดของมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการผลิตข้าวยั่งยืนได้อย่างทั่วถึงไร้ขีดจำกัด ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ วิดีทัศน์-ข้าวของคนรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคให้ทราบถึงเป้าหมายและเหตุผลของการผลิตข้าวยั่งยืน และความรับผิดชอบร่วมของผู้บริโภคต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรกรที่อาจมีขึ้น ตั้งแต่การจัดให้มีระบบข้อมูล การจัดทำสต๊อควัสดุอุปกรณ์และสินค้า และผลผลิต ซึ่งเกษตรกรทั่วไปมักไม่คุ้นชินกับการทำข้อมูลเหล่านั้น อีกทั้งอาจรวมถึงภาระที่เกษตรกรหรือผู้ค้าข้าวต้องมีเพื่อให้มีที่ปรึกษาหรือการตรวจประเมินการผลิตเพื่อการรับรองว่าข้าวที่ผลิตนั้น เป็นข้าวที่ผลิตมาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ข้าวที่ผลิตอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อได้ที่  https://www.ryt9.com/s/tpd/2883096