นบข.เห็นชอบเพิ่มงบประมาณ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 61/62 จำนวน 5,068.73 ล้านบาท

(11 ก.พ.62) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งภายหลังการประชุม นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม นบข. ดังนี้

1. นบข. รับทราบสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย ปี 2561/2562  ประกอบด้วย 1.1 การผลิต บริโภค สต็อกข้าวโลก ปีการผลิต 61/62 คาดว่าผลผลิตข้าวโลกจะลดลง เป็น 491.14 ล้านตัน ลดลง 3.93 ล้านตันจากปี 60/61 ปัจจัยสำคัญมาจากชาวนาจีนทำงานในเมืองมากขึ้น ทำให้ปลูกข้าวลดลง และบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และอินเดียประสบภาวะพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูหนาวลดลง ร้อยละ 21.5 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนน้อย สำหรับการบริโภคข้าวโลกปี 62 จะมีปริมาณ 489.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.74 ล้านตันจากปี 61 เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคในประเทศหลักของโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น จีน อินเดีย และไนจีเรีย ด้านการค้าข้าวโลกปี 62 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณทั้งหมด 48.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.10 ล้านตันจากปี 61 เนื่องจากผลผลิตข้าวในสหรัฐฯ และเวียดนามมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น และไนจีเรียประสบปัญหาอุทกภัยต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น  สต็อกข้าวโลกปลายปี 62 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 163.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.57 ล้านตันจากปลายปี 61 เนื่องจากจีนมีสต็อกข้าวเก่ามากถึง 113 ล้านตัน หรือร้อยละ 70 ของสต็อกข้าวทั่วโลก

2. สถานการณ์ข้าวไทย ปี 61/62
2.1 การเพาะปลูกข้าว ปี 61/62 รอบที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว 58.21 ล้านไร่ ผลผลิต 25.33 ล้านตันข้าวเปลือก ปลูกแล้ว 59.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 101.72 เก็บเกี่ยวแล้ว 53.35 ล้านไร่ ผลผลิต 24.22 ล้านตันข้าวเปลือก รอบที่ 2 กระทรวงเกษตรฯ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว 11.36 ล้านไร่ ผลผลิต 7.57 ล้านตันข้าวเปลือก ปลูกแล้ว 9.36 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.39 เก็บเกี่ยวแล้ว 0.14 ล้านไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ผลผลิตรอบที่ 2 จำนวน 7.86 ล้านตันข้าวเปลือก

อ่านต่อได้ที่….http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/826726