ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน เป็นโครงการที่ตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดีของพืชตระกูลถั่ว โดยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ดีภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้หันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า

ทั้งนี้ ภายในปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนที่จะจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน จำนวน 195 ศูนย์ ในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และจังหวัดมหาสารคาม โดยมีเป้าหมายการผลิต ถั่วเหลือง 360 ตัน ถั่วเขียว 142 ตัน และถั่วลิสง 456 ตัน สามารถรองรับพื้นที่ปลูกได้กว่า 75,200 ไร่

กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการส่งเสริมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน โดยอาศัย จัดเวทีถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์ฯ ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้เข้มแข็ง การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว และการจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

ที่มา…https://www.ryt9.com/s/nnd/2941488