หลังจาก นายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยที่มาที่ไปในการยกร่าง “พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ….” ที่กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณาของ สนช.ว่า กฎหมายฉบับนี้จะช่วยชาวนารอดพ้นจากการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้ากดราคารับซื้อข้าวเปลือก จนเป็นเหตุให้ชาวนามีรายได้น้อย ขาดแรงจูงใจ ไม่มีชาวนารุ่นใหม่ ๆ กล้าจะเข้าสู่อาชีพนี้ และอาจนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีกลไกที่จะเข้าไปช่วยควบคุมการผลิต และจำหน่ายข้าวอย่างเป็นระบบ สร้างความเป็นธรรมระหว่างชาวนาและผู้รับซื้อ โดยมีคณะกรรมการข้าว (คกข.) ที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมกันกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพทั้งห่วงโซ่การผลิต การตลาดและการส่งออก ทำให้เกิดความสมดุล สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้โดยสรุป ประกอบด้วย 3 หมวด 39 มาตรา คือ หมวด 1 ส่วนที่ 1 ว่าด้วยคณะกรรมการข้าว (คกข.) ซึ่งจะมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลข้าวทั้งระบบ คล้ายกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสำนักงานกรรมการข้าว ซึ่งจะตั้งเป็นหน่วยงานเอกเทศ โดยมีอธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนัก ส่วนที่ 3 พนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปกำกับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

หมวด 2 ส่วนที่ 1 การจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียนทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบกับ คกข. ส่วนที่ 2 การกำกับดูแล โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำเขตศักยภาพในการผลิตข้าว กระทรวงพาณิชย์ดูแลด้านการตลาด การส่งออก การกำหนดราคาแนะนำรับซื้อ การลักลอบนำเข้า

อ่านต่อได้ที่…….prachachat.net