> ข้าวนาปรัง
ความชื้น 15% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,650 บาท/เกวียน

ความชื้น 25% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6,350 บาท/เกวียน

ความชื้น 15% พันธุ์หอมปทุมธานี 1 โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 11,350 บาท/เกวียน

ความชื้น 25% พันธุ์หอมปทุมธานี 1 โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  9,450 บาท/เกวียน

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 15,700 บาท/เกวียน
ตลาดกลางพืชไร่  อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 15,500 บาท/เกวียน
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 15,670 บาท/เกวียน
โรงสีกิจทวียโสธร  อ.เมือง จ.ยโสธร 15,500 บาท/เกวียน
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,500 บาท/เกวียน
โรงสีเต็กเฮง  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ 15,000 บาท/เกวียน
โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 15,000 บาท/เกวียน
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/oae/2768857