สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (คน.) ประสานพลัง ดำเนินโครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’  ลงพื้นที่จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกรภาคกลาง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากเกษตรกรเหนือตอนบนในการเปิดโครงการเมื่อเร็วๆนี้

โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ เป็นหนึ่งใน 4 มิติ ของการขับเคลื่อนพัฒนา ‘เพื่อข้าว- เพื่อชาวนา -เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม’ ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ กิจกรรมในวันนี้ มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 200 คนประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง อันได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

อ่านต่อได้ที่……http://www.komchadluek.net/news/agricultural/336037?re=