ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า คนไทย ให้ความสำคัญในเรื่องข้าวมาก นอกจากข้าวอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ยังเป็นสินค้าที่ทำรายได้เข้าประเทศ แต่วันนี้ภาครัฐมุ่งแต่จะหาทางลดต้นทุนการผลิต จนลืมว่าชาวนามีความสำคัญเป็นอันดับต้น วันนี้สิ่งสำคัญรัฐต้องเร่งหาสวัสดิการให้ชาวนาให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่อย่างนั้นแนวโน้มไทยต้องประสบปัญหาขาดแคลนชาวนารุ่นใหม่แน่ๆ เพราะลูกหลานชาวนารุ่นใหม่เมื่อเรียนจบส่วนใหญ่ไม่หวนกลับไปสู่อาชีพเดิม ที่ผ่านมาทางมูลนิธิข้าวไทยได้แก้ปัญหาด้วยการให้เด็กรุ่นใหม่เข้าแคมป์เรียนรู้งานที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI หรืออีรี) และให้กลับมาทำหน้าที่ทูตยุวชนข้าวคอยให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องข้าวกับลูกหลานชาวนาด้วยกัน