เราจะเป็นผู้นำด้านอุสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยในอนาคต อีกทั้งยังคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันต่ออุสาหกรรมโลก</53>

liu Ying Ming Founder & CEO